Có chứ nếu như ông đáp ứng yêu cầu của tôi
  • LNAF
  • Text(43 characters)
  • Vietnamese Chinese (Simplified)
  • 100 P
Completed
Request
Original Text
Có chứ nếu như ông đáp ứng yêu cầu của tôi
Translation (1)
Deleted
·
6 months ago
如果你满足我的要求的话。
0