Em khong hieu em di lam ne
  • dare1005
  • 文字(26个字)
  • 越南语 韩语
  • 100 P
已完成
请求内容
原文
Em khong hieu
em di lam ne
译文 (1)
NguyenAnhQuan
·
13天前
내가 이해가 안돼요
출근하러 갈게요
0