나는 때와 장소를 가리지 않고 화상 전화를받는다.운전중과 통화중일때는 잘받지 못한다
Completed
Request
Original Text
나는 때와 장소를 가리지 않고 화상 전화를받는다.운전중과 통화중일때는 잘받지 못한다
Translation (1)
saigon
·
4 months ago
Anh bất cứ lúc nào và ở đâu cũng nghe điện thoại video. Nhưng khi đang lái xe và đang nói chuyện điện thoại thì không nghe được thôi.
0