Giờ đó cũng là 1 giờ rồi
  • siwhd8a
  • Text(24 characters)
  • Vietnamese Korean
  • 100 P
Completed
Request
Original Text
Giờ đó cũng là 1 giờ rồi
Translation (1)
그 시간은 1시예요.
0