Chị rất mong em rể chia sẽ giúp chị để nuôi cháu trai con em tốt hơn cho đến khi nào cháu san Hàn cùng gia đình em rể..
  • mna09
  • Text(119 characters)
  • Vietnamese Korean
  • 250 P
Completed
Request
Original Text
Chị rất mong em rể chia sẽ giúp chị để nuôi cháu trai con em tốt hơn cho đến khi nào cháu san Hàn cùng gia đình em rể..
Translation (1)
제부의 아들이 한국에 가서 제부의 가족과 함께할 때까지 제부의 아들을 더 잘 돌볼 수 있도록 제부가 함께 하고 도와주기를 무척 바래. 
0